virus
ข้อมูล Covid-19

schedule
DHES-OFFICE

bookshelf
E-Library

elearning
E-Learning

business-report
Dashboards

ข่าวการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงานคำสั่ง/ประกาศหนังสือเวียน/อบรม
7x74

New ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 2/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 1/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีสุขภาพฯ และการนำเสนอหัวข้อปัญหาฯ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองหัวข้อปัญหาและ/หรือเทคโนโลยีส […]

7x74

เอกสารการประชุมชี้แจงกรอบคำรับรอง ปี 2564 (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)

 

7x74

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 11/2563


ข่าวการประชุม ทั้งหมด

news

New ประกาศรับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 ประกาศรับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ […]

news

New กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสม […]

news

การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

 การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานั […]

news

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความส […]

news

ขอความร่วมมือในการบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19

ขอความร่วมมือในการบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภา […]


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

EBidding4

New ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ […]

EBidding4

New แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

EBidding4

New ร่างประกาศ ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเศรษฐศาสตร์การนำเข้าและส่งออกของเศรษฐกิจสุขภาพ ในภาพรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ประกวดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแบบจำลองเ […]

EBidding4

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

EBidding4

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด

work2

New ประกาศผลผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง ประกาศผลผลการคัดเลือกข้ […]

work2

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปรเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำ […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมายและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเห […]

work2

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเ […]


ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

ประกาศ

New คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ)

คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ […]

ประกาศ

New คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ รองหัวหน้ากลุ่มงาน รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจ)

คำสั่ง มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า […]

ประกาศ

New คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และหัวหน้างาน ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

คำสั่ง มอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆให้หัวหน้ากลุ่ม […]

ประกาศ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบ


คำสั่ง/ประกาศ ทั้งหมด

อบรม2

New หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 7

หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) […]

แจ้ง2

New ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ประจำปี 2564  

แจ้ง2

New แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลากรในสังกัดทราบ

แจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะให้บุคลา […]

อบรม2

New หลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง(ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 1-2

หลักสูตร การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็ […]

อบรม2

New หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานระบบ e-GP รุ่นที่ 1-4

หลักสูตร การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏ […]


หนังสือเวียน/อบรม ทั้งหมด

กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาระบบบัญชีบริหารและประสิทธิภาพการเงินหน่วยบริหาร
กลุ่มภารกิจอำนวยการ

ภาพข่าว | ดูภาพข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรมภายในสำนักงาน | ดูภาพข่าวทั้งหมด

รายงานการรับบริการของกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) ตุลาคม 2563

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) กันยายน 2563

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) กรกฏาคม 2563

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

ดูรายงานทั้งหมด

รายงานความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ ตุลาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ ตุลาค […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กันยายน 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กันยา […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ สิงหาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ สิงหา […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กรกฎาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กรกฎา […]

ดูรายงานทั้งหมด